AC1900

  • Tenda's New AC15 Performance Router For Home Media Entertainment

    Tenda's New AC15 Performance Router For Home Media Entertainment

    Tenda vừa công bố sản phẩm mới AC15 băng tần kép, một bộ định tuyến AC1900 thông minh băng tần kép Gigabit Wifi Router nhằm mục tiêu để giải trí gia đình sử dụng AC15 được xây dựng để xử lý tất cả các hoạt động trực tuyến cao băng thông của...